มิติใหม่ของการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทางถนน

394
มิติใหม่ของการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทางถนน
โครงการ “ มิติใหม่ของการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับบุคลากรโลจิสติกส์ทางบก (พนักงานขับรถบรรทุก)” เพื่อให้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของไทยสามารถพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ผ่านการพัฒนาคนให้มีความรู้และทักษะทั้งในสาขาอาชีพ ทักษะการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการใส่ใจในสุขภาวะอันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี องค์กรที่ดี สังคมที่ดี และประเทศก็จะมีความแข็งแรงอุดมสมบรูณ์ และสงบสุขอย่างยั่งยืน พร้อมจัดสัมมนา “ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุขHappy Work Place ”