พิธีมอบโล่เกียรติคุณและใบรับรอง ผู้ได้รับแต่งตังหน่วยตรวจประเมินอิสระ

321

พิธีมอบโล่เกียรติคุณผู้ได้รับการแต่งตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระ 7 หน่วยงาน โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558