ผู้แทนสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้านำเสนอ “วิสัยทัศน์การขับเคลื่อนภาคธุรกิจ Logistics และ E-Commerce” ต่อนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล “โลจิสติกส์ สร้างคน สร้างงาน สร้างชาติ”

683

03-09-63 คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย  คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ President บมจ.Leo Global Logistics,ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ/คุณสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ President;EBCI,ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ/ดร.ชุมพล สายเชื้อ นายกสมาคมTTLA,รองประธานสมาพันธ์ฯ/ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์ รองนายกสมาคมธุรกิจคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น,ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯได้รับเชิญจากสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (Thai Federation on Logistics – Thailog) ผนึกกำลังเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นตามหนังสือเชิญจากท่านนายกรัฐมนตรี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและทีมงานเศรษฐกิจ/

จาก6ส่วนภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มาช่วยแสดงวิสัยทัศน์ว่า ภาคส่วนธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของคนไทยจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จของประเทศไทยได้อย่างไร 

โดยทางสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยนำเสนอวิสัยทัศน์ ใน3ปีข้างหน้า

(VISION):

“โลจิสติกส์ สร้างคน สร้างงาน สร้างชาติ”

พันธกิจ 

(MISSION):

1.สร้างรายได้ใหม่จากธุรกิจโลจิสติกส์ 3 แสนล้านบาท ภายใน ปี2565

2.ส่งเสริมการค้าและบริการไทยสู่สากล

3.สนับสนุนการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางDigitalเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการLogistics ไทยรองรับธุรกิจE-Commerceระดับสากล

และบริบท 3 เรื่องสำคัญที่ต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาล

ก. ต้องมีแผนพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ให้เป็นรายได้ใหม่ 3 แสนล้านบาทเพื่อเพิ่มGDPของประเทศ 

ข.ต้องมี “สำนักงานโลจิสติกส์แห่งชาติ”

ค.มีมาตรการส่งเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง

และอื่นๆได้แก่โดย Benchmarking แผนพัฒนาธุรกิจกับ SGP,Malaysia etc.

ขอกราบขอบพระคุณ ทุกท่าน ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังความร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้ นำทีมโดยคุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยและขอขอบพระคุณ ภาครัฐ เอกชนในทุกการสนับสนุนตามนโยบายของท่าน ”เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

#โลจิสติกส์สร้างคนสร้างงานสร้างชาติ

#โลจิสติกส์สร้างรายได้3แสนล้านบาทให้ประเทศไทย

#ขับเคลื่อนโลจิสติกส์สร้างรายได้ให้ประเทศ ไม่ใช่ต้นทุน