ผลงานการดำเนินงาน

การดำเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและการกระจายสินค้า

การดำเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและการกระจายสินค้า จาก ความตื่นตัวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างการขนส่งสินค้าและ การกระจายสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทำให้เกิดการริเริ่มโครงการก่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ด้านต่างๆ ...

การดำเนินงานด้านการพัฒนากฎระเบียบ

การดำเนินงานด้านการพัฒนากฎระเบียบ กิจกรรมด้านการพัฒนากฎระเบียบด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อจัดทำข้อ เสนอด้านการพัฒนากฎระเบียบเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ร่วมกับคณะอนุกรรมการปรับปรุงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยได้รวบรวมประเด็นปัญหาในการดำเนินงานของภาคเอกชน ...

การดำเนินงานด้าน Capacity Building

การดำเนินงานด้าน Capacity Building สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหาร จัดการโลจิสติกส์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์ผ่านการ ...