ผลการดำเนินงานของสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ช่วงระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน สิงหาคม 2561

1820

ผลการดำเนินงานของสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ช่วงระหว่างเดือน  กุมภาพันธ์ ถึง เดือน สิงหาคม 2561

 • ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกำลังคนกลุ่มสาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • ตรวจมาตรฐาน Q Markให้กับ หจก.ต๋องพัฒนา / บจก.สามเสือ ทรานสปอต์  / บจก.จีแก็ส โลจิสติกส์ / บริษัท ศรีไทยเอ็นเตอร์ไพร์ส
 • ประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันอาชีวศึกษา
 • เข้าร่วมงานเปิดตัวสถาบันวิทยากรนวัตกรรม NIA ACADEMY
 • เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์งาน โครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาเครือข่ายตลาดสีเขียวในกระบวนการ

      โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เกษตรอินทรีย์ พื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์

 • เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์งาน โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ไทยจีน China One Belt One Road
 • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ Digital Economy
 • เข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ SETA 2018 “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเซีย 2018 ภายใต้แนวคิดหลัก Towards A Low Carbon Society ”
 • ประชุมคณะขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนฯ Cold Chain
 • เข้าร่วมสัมมนา โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทบูรณาการพัฒนาระบบการจราจรเขต กทม./ปริมณฑล
 • ประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์
 • ECR Dinner Talk 2018 in Thailand Blockchain in Suppl;y Chain Management
 • เข้าร่วมงานสัมมนา “เจาะลึกสู่ความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย”
 • เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์งาน“โครงการวิจัยการศึกษาข้อมูลระบบโลจิสติกส์ กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑลเบื้องต้นเตรียมตัวพร้อมการเป็นมหานครแห่งเอเซีย”
 • เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์งาน “โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการเพื่อสร้างนวัตกรรมการศึกษากระบวนการโลจิสติกส์สู่อุตสาหกรรม 4.0”
 • เข้าร่วมสัมมนา Logistics & Supply Chain กับการท่องเที่ยว+โอกาสและความท้าทาย
 • เข้าร่วมประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณคงเหลือ ปี 2555 – 2560 ร่วมกับที่ปรึกษากองนโยบายและแผนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาพนักงานควบคุมยานพาหนะมืออาชีพประเภทบรรทุก
 • เข้าร่วมสัมมนาสร้างโอกาสทางธุรกิจขนส่งสินค้า ในยุคดิจิทัล ร่วมกับ สำนักงานขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก
 • เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์งานโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์  โครงการระบบบริหารการจัดการกระบวนการ ให้บริการและการจราจรเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและหลักคิด
 • ประชุมคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการด้านยานยนต์ไฟฟ้า
 • เข้าร่วมสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้การศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก Dry Port เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค
 • เข้าร่วมสัมมนา ทิศทางความต้องการแรงงานรองรับแผนการพัฒนาพื้นที่ EEC ขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานตอบสนองพัฒนาพื้นที่ EEC
 • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ Value Chain & Trade Facilitation
 • เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์งานด้านระบบโลจิสติกส์และดซ่อุปทานในการประชุมนำเสนอร่างเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ปิดโครงการวิจัย ปี2559 – 2560
 • เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์พันธุ์ใหม่
 • ได้รับทุนวิจัย ปี2560 จากการสนับสนุนของ สกว. หัวข้อการศึกษา “ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับของขยะอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ และ ศึกษาเยี่ยมชมโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซคืเคิลวงษ์พาณิชย์ จ.พิษณุโลก”
 • เข้าร่วมระดมความคิดเห็นต่อการศึกษาโครงการ “การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศสมาชิกอาเซียนสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าโลก”
 • เข้าร่วมสัมมนาพิธีการศุลกากรใหม่สำหรับเข้าเขตปลอดอากร : การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
 • เข้าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดประเด็นวิจัยและนวัตกรรมกลุ่ม Smart Logistics
 • เข้าร่วมพิธีส่งมอบผลการวิจัยโครงการเรื่อง “แผนงานระบบจัดการขนส่งเที่ยวเปล่าปี 2560 ให้กับ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด”
 • ประชุม Focus Group เขียนแผนปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาขับเคลื่อนกำลังคนกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์
 • เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมพัฒนาครูเชิงปฏิบัติการเรื่องโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ยุคไทยแลนด์ 4.0
 • ได้รับเชิญให้เข้าร่วมตัดสินกิจกรรมประกวดรางวัลนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์Logistics Innovation Award  2018