ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมประชุม ให้ความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง “พิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการวางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร”

1004

วันพฤหัสบดี ที่  7 มกราคม 2564  เวลา 13:30 – 14:30น. ณ ห้องภาสกรวงศ์ อาคาร 1 ชั้น 2 อาคาร 120 ปี

คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมประชุม ให้ความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร 

เรื่อง “พิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการวางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร” 

เพื่อให้การจัดทำพิธีการศุลกากรดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยความรอบครอบ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐและเอกชน