ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยร่วมวิพากษ์ 3โครงการวิจัย ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

359
     คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยร่วมวิพากษ์ 3โครงการวิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ คือ
1. ร.ศ.ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ TDRI ประธานฯวิพากษ์งานวิจัย สกว.
2. คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
3. ดร. ศุภฤกษ์ สุขสมาน ม.เกษตรศาสตร์
4.รศ.ดร. ศานิต เก้าเอี้ยน ม.เกษตรศาสตร์
5. ผศ.ดร. วัชรพล ชยประเสริฐ
6. คุณทัศนีย์ เกียรติภัทรภรณ์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
     โดยร่วมวิพากษ์งานวิจัย 3 โครงการ ได้แก่
1. การศึกษาการจัดทำดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนในประเทศไทย” โดยมี ดร.วัชรพล  สุขโหตุ เป็นหัวหน้าโครงการ และ
2.โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผู้ประกอบการโลจิสติกส์รายเดิมและการสร้างผู้ประกอบการโลจิสติกส์รายใหม่ของไทยเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก” โดยมี ดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน เป็นหัวหน้าโครงการ
3. การสร้างคุณค่าการบริหารจัดการโช่อุปทานผลิตภัณฑ์ฮาลาลสมุนไพร โดย ทีม ม.เกษตรศาสตร์