ประชุมคณะทํางานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจําพื้นที่สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (ครอ.สทก.) ครั้งที่1/2564

1224

คุณวัลภา สถิรชวาล ท่านประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทํางานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจําพื้นที่สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (ครอ.สทก.) ครั้งที่1/2564 ณ ห้องเจ้าพระยา อาคารขาออกริมน้ํา (ตึกใหม่) ชั้น3 สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ หน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมหารือในบริบทที่น่าสนใจในเรื่องพิจารณา

 3.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีตู้สินค้า LCL ไม่สามารถข้ึนเรือได้ โดยไม่ทาเร่ืองตรวจรับกลับคืน เช่น เปลี่ยนการขนส่งทางเรือไปเป็นทางบก สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย ได้เสนอแนวทางว่า กรณีดังกล่าว สามารถปฏิบัติได้หรือไม่ อย่างไร?

3.3 ปัญหาการอายัดตู้สินค้าเพื่อการตรวจสอบ

3.4 ปัญหาสินค้าตกค้างท่ีต้องนาสินค้าเข้าฝากเก็บ ณ โรงพักสินค้าของการท่าเรือฯ และตู้สินค้าตกค้าง ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการขาย

3.5 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ BANGKOK PORT CUSTOMS OFFICE

 3.5 กรณีสินค้าติดเงื่อนไขความเสี่ยงให้เปิดตรวจ (Red Line) แต่ได้มีการนำสินค้าบรรทุกขึ้นเรือและ ส่งออกไปโดยมิได้นำสินค้ามาให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร ตรวจปล่อย 

และเรื่องอิ่นๆเพื่อทราบ

#สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

#Thailog_สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย