ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ (Industry Competency Board: Logistics)

455

17/6/63 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ (Industry Competency Board: Logistics) ณ ห้องราชพฤกษ์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ตึกเพิร์ลแบงก์ค็อก กรุงเทพ

#หลังการVote คะแนน เป็นเอกฉันท์ อ.สายัณห์ จันทรวิภาสวงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานฯและอ.พจมาน ภาษวัธน์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานฯ

#Congratulation

#ขอขอบคุณสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่ขับเคลื่อนกำลังด้านโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง(Continuous Development)

#keep walking

#Logisticsforall