บทความ CEO Vision ในนิตยสาร FREIGHT

670

บทความ CEO Vision ในนิตยสาร FREIGHT MAX VOL.18  หน้า 17-19  Version; Thai-Eng  in APRIL-JUNE 2013

– คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ให้สัมภาษณ์ลงบทความ CEO Vision ในนิตยสาร FREIGHT MAX VOL.18  หน้า 17-19  Version; Thai-Eng  in APRIL-JUNE 2013  http://www.freightmaxad.com

หัวข้อ “ระดมกูรูตั้งคณะทำงานมาตรฐานทางด้านโลจิสติกส์ เสริมขีดความสามารถติดอาวุธการแข่งขันรับมือ AEC” (Experts to be set to standardize and enhance logistics efficiency and ready for AEC)

มุ่งเน้นประเด็นสำคัญที่น่าสนใจ ทางด้านการวางมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์สู่ระดับสากลและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพร้อมรับเปิดเสรีโลจิสติกส์

 

มาตรฐานด้านโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์สู่ระดับสากล จำนวน 8 โครงการ 

1.การยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสายเรือ (Liner) และการสร้างมาตรฐานการ ให้บริการและความรับผิดของ Freight Forwarder สำหรับการใช้บริการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ
2. การผลักดันให้มีการจัดทำ Service Contract ตามสัญญามาตรฐาน SERVICECON ที่ พัฒนาโดย BIMCO
3. การเร่งรัดออกประกาศมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับพาเลทพลาสติกหมุนเวียน
4. การจัดทำมาตรฐานกระบวนการและโครงสร้างต้นทุนการส่งออกของไทย (Export Cost Structure)
5. มาตรฐานกระบวนการทดสอบสินค้าและบรรจุภัณฑ์สำหรับการส่งออก อาทิจุภัณฑ์บรรจุอาหารเพื่อการส่งออก เป็นต้น
6. มาตรฐานโลจิสติกส์กับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) โดยการใช้ “การประเมินวัฏจักรชีวิตของ ผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)” ในการ วิเคราะห์
7. การกำหนดมาตรฐาน Key Performance Indicator (KPI) ของโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (อ้างอิงตาม Logistics Services Information Center: ซึ่งมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ใน 9 กิจกรรม 3 มิติ คือ ต้นทุน, เวลา,ความน่าเชื่อถือ)
8. มาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์

(ข้อมูลเพิ่มเติม download ได้ตามเอกสารแนบไฟล์ (Download attachments); CEO Vision-Freight Max-คุณเกริกกล้า กูรูฯ)