ทล.ขยายทางหลวงบ้านเก่า-อ.พานทอง ตอน 2 เสร็จแล้วชี้ช่วยหนุนอีอีซี

537

 

ทล.ขยายทางหลวงบ้านเก่า-อ.พานทอง ตอน 2 เสร็จแล้วชี้ช่วยหนุนอีอีซี

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3466 สายบ้านเก่า-อ.พานทอง ตอน 2 (รวมทางหลวงหมายเลข 3127 (อ.พานทอง) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 315)เสร็จแล้ว โดยทางหลวงสายนี้เป็นทางหลวงสำคัญสายหนึ่งของจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีปริมาณการจราจรสูง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงมีแผนในการพัฒนาเครือข่ายขนส่ง และระบบบริหารขนส่งสินค้าและบริการ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลกรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการออกแบบขยายทางหลวงหมายเลข 3127 และ 3466 เป็นขนาด 4 ช่องจราจร ซึ่งรูปแบบถนนและเกาะกลาง ได้ออกแบบให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ และเขตทางที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทางหลวงหมายเลข 3466 สายบ้านเก่า – อ.พานทอง ตอน 2 (รวมทางหลวงหมายเลข 3227 (อ.พานทอง)- บรรจบทางหลวงหมายเลข 315) มีจุดเริ่มต้นที่ กม.10+538 (สาย3466) ในพื้นที่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ระยะทางประมาณ 6.23 กิโลเมตร โดยมีรูปแบบการก่อสร้างเป็นมาตรฐานชั้นทางพิเศษขยายจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ผิวจราจรเป็นแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้างข้างละ 2.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบสีตีเส้น กว้าง 1.6 เมตร งบประมาณ 356,127,000 บาท

โครงการก่อสร้างดังกล่าว เป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยตามนโยบายของรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้สะดวกรวดเร็วปลอดภัย รวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) และลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย