งานเสวนา SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #73 โดยความร่วมมือกับ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

1853

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา
SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #73
โดยความร่วมมือกับ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา18:00-20:00น.

? สามารถดู ย้อนหลังผ่านFB Liveได้ที่
https://www.facebook.com/LSC.SPU/videos/1050198602415697/

หัวข้อ “ICB กับการ Transform กำลังคนโลจิสติกส์สู่กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ”
-ภาพรวมบทบาท หน้าที่ ของ ICB Logistics
-ภาพรวมผลงานของ ICB Logistics กับการคาดการณ์กำลังคน และการพัฒนากำลังคน ในสถานการณ์ ยุค Disruption จาก TECHNOLOGY & AUTOMATION
โดยบริบทของอาชีพ;
-ทางด้านการขนส่งสินค้าภายในประเทศและให้บริการพัสดุด่วน
-ทางด้านการบริหารและจัดเก็บสินค้า ดูแลและบริการคลัวสินค้า
-ทางด้านการบริการพิธีการส่งออกและนำเข้าสินค้า
-ทางด้านการขนส่งสินค้า และให้บริการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ
-ความท้าทายการพัฒนากำลังโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

คณะวิทยากร

 • อาจารย์สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ (ICB Logistics)
  ประธานกรรมการ บริษัทเอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่นอินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ)
 • คุณพจมาน ภาษวัธน์
  รองประธาน ICB – Logistics
  ประธานชมรม TSCMP
 • คุณจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชน
 • คุณเลิศชาย พงษ์โสภณหัวหน้าคณะทำงานด้านการบริการพิธีการส่งออกและนำเข้าสินค้า
  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (TACBA)
 • คุณอารยา คงสุนทร หัวหน้าคณะทำงานด้านการขนส่งสินค้า และให้บริการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (WICE)
 • คุณสมชาย บันลือเสนาะ คณะทำงานฯ
  ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ/สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)
 • คุณวัลภา สถิรชวาล หัวหน้าคณะทำงานด้านการบริหารและจัดเก็บสินค้า ดูแลและบริการคลังสินค้า
  ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (Thailog)
 • ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงานด้านการขนส่งสินค้าภายในประเทศและให้บริการพัสดุด่วน
  นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย (TTLA)

ผู้ดำเนินรายการ

ดร.ชุติมาพร หมอนใหญ่
ผู้อำนวยการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย