งานสัมมนา “พลิกโฉมประเทศรื้อระบบโลจิสติกส์บนฐานงานวิจัย”

431

“พลิกโฉมประเทศรื้อระบบโลจิสติกส์บนฐานงานวิจัย”
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
อภิปรายโดย
-คุณธิดา พัทธธรรม ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ
– คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
– รศ.ดร. ดวงพรรณ กริชชาญชัยหัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์. มหิดล
– ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผอ. ด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์
– คุณนคร จันทศร ที่ปรึกษาผอ.สวทชโครงการจัดตั้งสถาบันฯระบบขนส่งทางราง
ดำเนินรายการโดย รศ. ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์