งานวิพากษ์ประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยชุดโครงการอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ปี2565

2898

คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานกิตติมศักดิ์สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้รับเชิญร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิงานวิพากษ์ประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยชุดโครงการอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ปี2565 จัดโดยสำนักงานประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วันที่ 14 ตุลาคม 2564

เรื่อง ”การสร้างนวัตกรรมโลจิสติกส์สำหรับกระจายวัตถุดิบสินค้าเกษตรไปยังร้านอาหารในกรุงเทพและปริมณฑล “

โดย อ.รัฐพล สังคะสุข ม.ราชภัฎพระนครเหนือและคณะ

ประธานที่ประชุมโดย ท่านรศ.ดร.สมยศ เชิญอักษร

ผู้ทรงคุณวุฒิ:
1). คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานกิตติมศักดิ์ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
2). อาจารย์ปราโมทย์ ร่วมสุข