คู่มือแปลภาษาอาเซียน

629

โดย : สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

>>Download Book<<

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace) ภายใต้โครงการมิติใหม่ของการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับบุคลากรโลจิสติกส์ทางบกได้จัดทำคู่มือแปลภาษาอาเซียน สำหรับกลุ่มงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ประกอบด้วย ภาษาเวียดนาม ภาษาเมียนมาร์ ภาษากัมพูชา ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาบรูไน ภาษาจีน ภาษาลาว ภาษามาเลเซีย ภาษาสิงคโปร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบุคลากรและผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อไป