ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน eLogistics Summit 2018

1086

ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน eLogistics Summit 2018  ภายใต้หลักแนวคิด Reimaging The Future of Digital Logistics เพื่อผนวกทุกองคาพยพของการปฎิรูประบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ไทย ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย สู่อนาคตและ Thailand 4.0  วิสัยทัศน์ “ยกระดับความสามารถของระบบโลจิสติกส์ของประเทศ สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการค้าการบริการ การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน” ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 5-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอมเวนชันเซ็นเตอร์

หมายเหตุ   กำหนดการ Link