ก.แรงงาน ฝึกเพื่อนบ้าน ดันโลจิสติกส์ชายแดน

2094

 

ก.แรงงาน ฝึกเพื่อนบ้าน ดันโลจิสติกส์ชายแดน

กระทรวงแรงงาน จับมือกระทรวงการต่างประเทศ พัฒนาแรงงานเพื่อนบ้าน กว่าพันคน เสริมสร้างขีดความสามารถการค้า การลงทุน และความมั่นคงตามชายแดน

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้ใช้แนวทุางประชารัฐบูรณาความร่วมมือกับกพร. กระทรวงแรงงาน โดย จัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือหรือวิชาชีพให้กับแรงงานเพื่อนบ้านลาว กัมพูชา และเมียนมานั้น ในปี 2560 ที่ผ่านมากพร. ได้มอบหมายให้หน่วยงานสังกัดในพื้นที่ 8 จังหวัด มีชายแดนติดต่อกับเพื่อนบ้าน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สระแก้ว จันทบุรี กาญจนบุรี ตาก หนองคาย นครพนม สพร.20 เชียงราย ดำเนินการฝึกอบรมทั้งในเขตไทยและเพื่อบ้าน มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 1,125 คน ในสาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเชื่อมอาร์กโลหะ ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ พนักงานทำความสะอาดห้องพัก ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี เป็นต้น

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่าโครงการดังกล่าวสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเพื่อนบ้าน สร้างเสถียรภาพ ความเป็นระเบียบ และความสงบสุขในพื้นที่ รวมถึงเพื่อให้ประชาชนพื้นที่ชายแดนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข มีโอกาสได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมได้ จะมีส่วนในการช่วยลดปัญหาข้ามชาติ อาทิ อาชญากรรม ยาเสพติด การค้ามนุษย์

สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ด้านการผลักดันและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานด้วย สำหรับในปี 2561 กระทรวงการต่างประเทศได้วางแผนจัดสรรงบประมาณให้กพร. จัดฝึกอบรม และมีการคัดเลือกหลักสูตรให้สอดคล้องพื้นที่มากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและอุตสาหกรรมต่างๆ

ทั้งนี้ รมว.ก.แรงงาน ได้กำชับและสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นสำคัญ ซึ่ง กพร. ได้มีแนวคิดจัดตั้งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ให้เป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เนื่องจากมีปัจจัยด้านภูมิประเทศที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม โดยมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยที่ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม กับประเทศลาวที่บ้านเวินใต้เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน ซึ่งเป็นอีกเส้นทางสำคัญของการพัฒนาชาติอาเซียน และสร้างความสัมพันธ์อันยั่งยืนระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตต่อไป