การวิเคราะห์ศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางอากาศเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน

544

ภาพข่าวกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2556

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 08:30-12:30 น. คณะทีมผู้วิจัย โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานประชุมเสนอผลงานวิจัยและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ” แผนงานการสังเคราะห์เชิงนโยบายงานวิจัยด้านการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งและโลจิสติกส์ภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โครงการย่อยที่3  “การวิเคราะห์ศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางอากาศเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน” ทั้งนี้คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของโครงการฯและคุณธง ตั้งศรีตระกูล รองประธาน ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากภาครัฐและเอกชน