การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการมิติใหม่ของการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับบุคลากรโลจิสติกส์ทางบก

430

การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการมิติใหม่ของการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับบุคลากรโลจิสติกส์ทางบก

การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการมิติใหม่ของการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับบุคลากรโลจิสติกส์ทางบก ณ ห้องประชุมโรงแรม Evergreen วันที่ 8 มิถุนายน 2554
กำหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในการทำงานโครงการฯ
แนวทางการลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการขนส่งสินค้าทางถนนของไทยการยกระดับทักษะฝีมือของพนักงานขับรถบรรทุกให้ได้มาตรฐาน มีเป้าประสงค์ในการพัฒนาพนักงานขับรถบรรทุกให้มีทักษะขับรถอย่างถูกต้องปลอดภัยและมีองค์ความรู้ที่จำเป็น เช่น การบำรุงรักษารถ เทคนิคการขับรถเพื่อประหยัดพลังงาน ความสามารถในการรับมือในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น ยกระดับคุณภาพการขับรถให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นพนักงานขับรถและนักบริการในระดับมืออาชีพ สร้างให้มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น ความปลอดภัยในการทำงาน และได้รับการยอมรับจากสังคม เป็นต้น โดยมีเป้าหมายพัฒนาพนักงานขับรถบรรทุกให้ได้ไม่น้อยกว่า 15,000 คนต่อปี หรือรวมประมาณ 80,000 คนภายในปี 2558
โดยมี 2 แนวทางการพัฒนา ได้แก่
(1) พัฒนาพนักงานขับรถบรรทุกให้มีความสามารถในระดับมืออาชีพ (Professional)
(2) พัฒนาเส้นทางอาชีพ (Career Path) ของพนักงานขับรถบรรทุกที่ชัดเจน