การประชุมระดมสมองเรื่อง “วิจัยรถเมล์ไฟฟ้า”

383

21-ส.ค.-58- คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ท่านประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยร่วมเป็นวิทยากรการประชุมระดมสมองเรื่อง “วิจัยรถเมล์ไฟฟ้า” วันที่21-08-58 08:30-16:00น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร1 สำนักงานคณะกรรมการวจัยแห่งชาติ (วช.)