กลุ่มงานวิจัย: การทบทวนวรรณกรรมดัชนีค่าขนส่งสินค้าทางถนน

1088

การทบทวนวรรณกรรมดัชนีค่าขนส่งสินค้าทางถนน

อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ , ณกร อินทร์พยุง
>> Download ebook <<

ในงานวิจัยนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ โครงสร้างและวิธีการกำหนดค่าดัชนีประเภท
ต่างๆและ การประเมินประสิทธิภาพของดัชนี รวมถึงประโยชน์และปัญหาที่พบจากการนำค่าดัชนีไป
ประยุกต์ใช้งาน จากผลการศึกษา พบว่า วิธีการคำนวณหาค่าดัชนีส่วนใหญ่จะใช้แนวคิดของ Laspeyres ซึ่ง
ถือว่าเป็นวิธีที่ง่าย และใช้กันอย่างแพร่หลาย ในการคำนวณดัชนีค่าขนส่งยกตัวอย่างเช่น Baltic Freight
Index, Indian Road Freight Index หรือแม้แต่ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนในประเทศไทยที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้กับงานที่แตกต่างกันของดัชนีที่สร้างขึ้นขึ้นอยู่กับ การวิเคราะห์ปัจจัยที่
จะส่งผลกระทบต่อค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งอาจทำการแบ่งตามประเภทของกลุ่มสินค้า อาทิเช่น
สินค้าที่มีความต้องการไม่แน่นอน และขนส่งในปริมาณมาก รวมทั้ง การวิเคราะห์ความต้องการระหว่างผู้ใช้
และผู้ให้บริการขนส่งสินค้าในเชิงลึกสำหรับสินค้าแต่ละประเภท ในแต่ละเส้นทาง