กลุ่มงานวิจัย: การจำลองกระบวนการไหลเวียนของผู้โดยสาร ภายในอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

673

การจำลองกระบวนการไหลเวียนของผู้โดยสาร ภายในอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นริสา คันธเศรษฐ์, วีณา พันธไชย, อรวรรณ พรพิมลมิตร, สิริกร บำรุงปรีชา, จุฑารัตน์ พิริยะศักดิ์จินดา, ดร.สถาพร โอภาสานนท์
>> Download ebook <<

งานวิจัยนี้ศึกษากระบวนการไหลเวียนของผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยทำการสำรวจข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผู้โดยสารขาออกต้องดำเนินการ
ภายในท่าอากาศยาน อาทิเช่น อัตราการมาถึงของผู้โดยสาร ทิศทางการไหลเวียนของผู้โดยสาร ขั้นตอนและ
พิธีการต่างๆ รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม และจำลองกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นผ่านโปรแกรม
จำลองสถานการณ์ (Simulation program) Arena Version 9 เพื่อวิเคราะห์ระยะเวลารอคอยและกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดปัญหาคอขวด จากการประมวลผลพบว่า กิจกรรมเช็คอิน (Check-in) และตรวจหนังสือเดินทาง
(Passport Control) เป็นขั้นตอนที่ก่อให้เกิดระยะเวลารอคอยมากที่สุด และนานกว่าระยะเวลามาตรฐานที่
กำหนดไว้ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการเพิ่มจำนวนเคาน์เตอร์และผู้
ให้บริการในทั้งสองจุดกิจกรรมในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินกิจกรรม
ภายในสนามบิน อันเป็นการเพิ่มระดับการให้บริการแก่ลูกค้า