กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การประยุกต์ใช้ AHP ในการประเมินผลการดำเนินงานผู้ให้บริการขนส่ง

615

การประยุกต์ใช้ AHP ในการประเมินผลการดำเนินงานผู้ให้บริการขนส่ง

อรพินทร์ จีรวัสสกุล,ธนัญญา วสุศรี
>> Download ebook <<