กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในธุรกิจแก้วมังกร

450

การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในธุรกิจแก้วมังกร

ทนงศักดิ์ คุ้มพาล,วันชัย รัตนวงษ์
>> Download ebook <<