กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: แบบจำลองสินค้าคงคลังสำหรับปัญหา Newsboy กรณีคุณภาพของสินค้าที่ ได้รับไม่สมบูรณ์แบบ

641

แบบจำลองสินค้าคงคลังสำหรับปัญหา Newsboy กรณีคุณภาพของสินค้าที่ ได้รับไม่สมบูรณ์แบบ

ผดุงชาติ มงคลแถลง , ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์, ธีรเดช วุฒิพรพันธ์
>>Download ebook<<

ปัญหาสินค้าคงคลังถือเป็นปัญหาที่สำคัญในการจัดการโซ่อุปทาน เนื่องจากต้นทุนของการจัดการ
สินค้าคงคลังมีมูลค่าสูงเมื่อเทียบกับต้นทุนชนิดอื่นๆ สำหรับปัญหาสินค้าคงคลังในกรณีสินค้าเน่าเปื่อยได้
ปัญหาของเด็กส่งหนังสือพิมพ์ (Newsboy) ถือว่าเป็นปัญหาที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและมีการนำไป
ประยุกต์ใช้กันอย่างมากในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแฟชั่น
อุตสาหกรรมยาและอื่นๆ แต่จากการศึกษางานวิจัยในอดีตพบว่า ยังมีงานวิจัยจำนวนน้อยที่ศึกษาถึงปัญหา
สินค้าคงคลังที่คำนึงถึงการเน่าเปื่อยได้และคุณภาพของสินค้าที่ได้รับไม่แน่นอน อีกทั้งงานวิจัยในอดีตยังมี
ข้อจำกัดอยู่ 2 ประการด้วยกัน คือ 1) ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เมื่อมีการเพิ่มสมการข้อจำกัด (Constraints)
เข้าไปในปัญหาดั้งเดิม 2) ขั้นตอนวิธีการหาคำตอบสร้างอยู่บนพื้นฐานของ Lagrange Multipliers ที่ละเลย
ขอบเขตล่างของปริมาณสั่งซื้อสินค้า ทำให้ปริมาณสั่งซื้อสินค้าเป็นลบได้ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการได้รับคำตอบ
ที่เป็นไปไม่ได้ (Infeasible Solution)โดยเฉพาะเมื่อมีงบประมาณจำกัดและสินค้าที่จะสั่งซื้อมีหลายชนิด ดังนั้น
งานวิจัยที่เสนอนี้จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาแบบจำลองรวมถึงขั้นตอนวิธีการหาคำตอบ(Algorithm) ที่สามารถแก้ไข
ข้อจำกัดของงานวิจัยในอดีต