กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการรอบเวลาการสั่งซื้อของ

381

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการรอบเวลาการสั่งซื้อของ

ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค, รัฐธรรม ภูริสัมพันธ์
>>Download ebook<<

จากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการของธุรกิจผู้ให้บริการ

กิจกรรมโลจิสติกส์นั้นมีภาวการณ์แข่งขันที่สูงโดยที่ต้องอาศัยหลายปัจจัยในการสร้าง ขีดความสามารถในการ

ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องเทคโนโลยี เงินทุน ทุนมนุษย์ เศรษฐกิจ คู่แข่ง กลยุทธ์ต่างๆ ในการ

ให้บริการ และทรัพยากรขององค์กร

จากกรณีศึกษางานค้นคว้าได้พิจารณาเลือกหัวข้อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของ

ศูนย์กระจายสินค้ายาและเวชภัณฑ์ เนื่องจาก ปัจจุบันการขยายตัวของประชากรและธุรกิจของโลจิสติกส์

ตลอดจนการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถและการให้บริการของบริษัทผู้ให้บริการศูนย์กระจายสินค้ายาและ

เวชภัณฑ์ต้องพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อยกระดับการให้บริการและความพึงพอใจต่อ

บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนความพึงพอใจของผู้บริโภคสินค้าประเภทนี้ เนื่องจาก

ในขณะนี้การพัฒนาและการปรับปรุงการให้บริการยังไม่เป็นที่พอใจและยังมีหลายปัญหาที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน

ระบบโซ่อุปทานทั้งหมดซึ่งเชื่อว่าถ้าค้นหาสาเหตุของปัญหาได้จะสามารถพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการ

ให้บริการจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มต่อธุรกิจ