กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: บทบาทของโลจิสติกส์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะล้านอย่างยั่งยืน

1005

บทบาทของโลจิสติกส์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะล้านอย่างยั่งยืน

ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์, วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช
>>Download ebook<<

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้กลายมาเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย เกาะล้านถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งสร้างรายได้
ให้แก่จังหวัดจำนวนมากและมีอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น การศึกษาในครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้
หลักการจัดการโลจิสติกส์เข้ามาใช้กับการท่องเที่ยวภายใต้สมมติฐานที่ว่าถ้ามีการเคลื่อนย้ายหรือการขนส่ง
นักท่องเที่ยวจากเมืองพัทยามายังเกาะล้าน รวมทั้งมีระบบเครือข่ายการขนส่งที่ดีและมีประสิทธิภาพภายใน
เกาะล้านก็จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวบนเกาะล้านได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือเพื่อศึกษารูปแบบการพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวและอุปสงค์ของ
การท่องเที่ยวบนเกาะล้านเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนและการพัฒนาความต้องการระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบเครือข่ายการขนส่งบนเกาะล้าน รวมทั้งได้ทำการศึกษา
รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเครือข่ายการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการเติบโตและ
ขยายตัวด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี การศึกษาในครั้งนี้ได้เก็บข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิซึ่ง
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายคือนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการใช้รูปแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลาแบบจำลองแนวโน้ม Quadratic และ Exponential
Smoothing พบว่าอีก 10 ปีข้างหน้าจำนวนนักท่องเที่ยวจะขยายตัวเพิ่มเป็นประมาณเกือบ 2 ล้านคน
ซึ่งกระทบต่อการออกแบบระบบการขนส่งจากเมืองพัทยาไปยังเกาะล้านซึ่งปัจจุบันนี้ต้องใช้เรือยนต์มากกว่า
1,500 เที่ยวต่อวัน ประเด็นที่ตามมาจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวคือการวางแผนระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกบนเกาะล้านซึ่งปัจจุบันนี้ยังขาดความพร้อมและการวางแผนเชิงรุก
เพื่อให้เกาะล้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การศึกษาพบว่าเกาะล้านควรสร้าง
แหล่งท่องเที่ยวใหม่และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมก่อนที่จะกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรม ประเด็นสุดท้าย
พบว่าเกาะล้านควรวางแผนการบริหารจัดการขยะ (Reverse Logistics) ที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของ
นักท่องเที่ยวและประชากรแฝงอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งและส่งผลกระทบต่อการ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามบนเกาะล้าน