กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ความต้องการสินค้าระหว่างวิธีผู้เชี่ยวชาญ และวิธีทางสถิติ

612

การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ความต้องการสินค้าระหว่างวิธีผู้เชี่ยวชาญ และวิธีทางสถิติ

สิริพร พูลสวัสดิ์, คนึงนิจ กุโบลา ณกร อินทร์พยุง
>>Download ebook<<

งานวิจัยนี้เปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ความต้องการสินค้า โดยใช้วิธีกฎผู้เชี่ยวชาญ การพยากรณ์โดย
บุคคล และวิธีทางสถิติ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าวิธีกฎผู้เชี่ยวชาญที่พัฒนาขึ้น เป็นวิธีที่ให้ค่าการ
พยากรณ์ถูกต้องมากกว่าอีกสองวิธี ซึ่งส่งผลให้การสั่งซื้อสินค้าเพื่อขายมีกำไรสูงสุด