กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การออกแบบระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับการดำเนินงานการคลังสินค้า: กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้าห้างซุปเปอร์เซ็นเตอร์

639

การออกแบบระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับการดำเนินงานการคลังสินค้า: กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้าห้างซุปเปอร์เซ็นเตอร์

ไพบูลย์ จงผิตะ, ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย, ปารเมศ ชุติมา, และ ธราธร กูลภัทรนิรันดร์
>>Download ebook<<

ปัจจุบันการวัดความสำเร็จของการดำเนินงานการคลังสินค้ามักจะกำหนดและวัดค่าจากดัชนีวัดผล
ปฎิบัติงาน (KPIs) แต่การวัดค่าจาก KPIs ไม่สามารถบอกถึงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้
ในอนาคต และส่งผลกระทบ หรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่
กำหนดไว้ได้ ซึ่งเหตุการรณ์ที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงขึ้นนั่นเอง งานวิจัยนี้นำเสนอแนวคิด
ในการประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) กับการดำเนินงานการคลังสินค้า/ศูนย์กระจาย
สินค้า (Warehouse / Distribution Center Operation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
คลังสินค้าและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร โดยได้ประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ
ISO 31000 ซึ่งมีขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงคือ การการสื่อสารและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยง
การสร้างบริบท การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนความเสี่ยงเข้ากับการ
ดำเนินงานการคลังสินค้าและกำหนดค่าดัชนีวัดความเสี่ยง (KRIs) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัดระดับความเสี่ยง
และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ต้องควบคุมหรือเฝ้าระวัง ทำให้สามารถรับรู้และจัดการความเสี่ยงได้ทัน
เหตุการณ์และทำให้การดำเนินงานสามารถบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ได้มากขึ้น ผลจากการศึกษาพบว่าการบริหาร
ความเสี่ยงและการกำหนด KRIs ร่วมกับ KPIs จะช่วยทำให้ขบวนการตัดสินใจและการวางแผนกลยุทธ์มี
ความน่าเชื่อถือมากขึ้นและช่วยให้องค์กรมีความเข็มแข็งทางการเงินเพิ่มขึ้น ตลอดจนทำให้มีความโปร่งใสที่
สามารถตรวจสอบได้