กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การหาปริมาณการสั่งซื้ออย่างประหยัดโดยคำนึงถึงต้นทุน การนำเข้าสินค้าที่แปรผันของวัตถุดิบสินค้าอาหาร

783

การหาปริมาณการสั่งซื้ออย่างประหยัดโดยคำนึงถึงต้นทุน การนำเข้าสินค้าที่แปรผันของวัตถุดิบสินค้าอาหาร

วีรศักดิ์ สงวนสิงห์, ชุมพล มณฑาทิพย์กุล
>>Download ebook<<

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและพัฒนานโยบายการควบคุมพัสดุคงคลัง (Inventory Control Policy)
สำหรับวัตถุดิบอาหารของกรณีศึกษาแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านร้านอาหารจานด่วน โดยการหา
ปริมาณการสั่งซื้ออย่างประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) และจุดสั่งซื้อ (Reorder Point) โดย
พิจารณาถึงระดับการให้บริการ (Service Level) ที่กำหนดโดยบริษัท คุณลักษณะพิเศษของวัตถุดิบชนิดนี้คือ
มีต้นทุนการนำเข้าสินค้าที่แปรผันไปตามค่าระวางเรือขนส่ง ซึ่งจะแปรผันไปตามจำนวนตู้ขนส่งของสินค้า ใน
การศึกษานี้จะเลือกวัตถุดิบของบริษัทกรณีศึกษาทั้งหมด 3 รายการ ซึ่งเป็นรายการที่มียอดการใช้ค่อนข้างสูง
และมีการหมุนเวียนของวัตถุดิบที่รวดเร็ว การหาค่าที่เหมาะสมทำได้ด้วยเครื่องมือโซลเวอร์ในโปรแกรมไม
โครซอฟ์ทเอ๊กเซล (Excel Solver) และจากการวิเคราะห์พบว่า นโยบายการสั่งซื้อแบบใหม่สามารถลดต้นทุน
ด้านการควบคุมพัสดุคงคลังรวม (Total Inventory Cost) ของวัตถุดิบทั้ง 3 รายการ ลงได้ถึงร้อยละ 26.18
ร้อยละ 28.96 และร้อยละ 6.10 ตามลำดับ