กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การศึกษาเพื่อพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกส์เพื่อรองรับ เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ-ใต้ และ เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก

565

การศึกษาเพื่อพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกส์เพื่อรองรับ เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ-ใต้ และ เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก

กนกพร สุรการค้า , ธนัญญา วสุศรี
>>Download ebook<<

ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบโครงข่ายโลจิสติกส์ สังเกตได้จาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน(ฉบับที่ 10 ปี พ.ศ. 2550 – 2554) ได้มีการกล่าวถึงการ
จัดการระบบโครงข่ายโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และพัฒนาธุรกิจการ
ให้บริการโลจิสติกส์ บุคลากร และกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จึงทำให้เกิดการร่วมมือกันเพื่อการบูรณา
การ และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์โลกอย่างยั่งยืน ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย(ADB) เป็นผู้ให้การ
สนับสนุนหลักกับโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งมีโครงการที่มีความ
เกี่ยวโยงกับประเทศไทยหลายโครงการ เช่นโครงการแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (NSEC) และ โครงการ
แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก(EWEC) เป็นต้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงถูกทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์ และ
นำเสนอระบบโครงข่ายโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการศึกษาสถานภาพปัจจุบันของโครงข่ายระบบโลจิ
สติกส์ ตามเส้นทางโครงการแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และ โครงการแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ความต้องการรูปแบบของระบบขนส่งในอนาคตที่ตอบสนองต่อการขนส่ง
สินค้าและบริการ ตามแนวยุทธศาสตร์ โดยทำการศึกษาเส้นทางการไหลของสินค้าหลัก 3 กรณีศึกษา ได้แก่
ข้าว ยางพารา และ มันสำปะหลัง จากนั้นนำวิธีการ Optimization มาวิเคราะห์ข้อจำกัด เพื่อให้ได้โครงข่ายโล
จิสติกส์ที่เหมาะสม