กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การศึกษาเชิงเทคนิคในการจัดตั้ง Data pool ในประเทศไทย

611

การศึกษาเชิงเทคนิคในการจัดตั้ง Data pool ในประเทศไทย

พุทธิพงษ์ ศรีสุทธิโรจน์, เผ่าภัค ศิริสุข, ยศธร ภูมิสุทธิ์, อรณิชา อนุชิตชาญชัย , พัฒนพงศ์ แสงหัตถวัฒนา , ละออ โควาวิสารัตน์
>>Download ebook<<

ระบบ GDSN ( Global Data Synchronisation Network ) คือ ระบบเครือข่ายของข้อมูลที่ทำงาน
อัตโนมัติ ด้วยข้อมูลมาตรฐาน สามารถเข้าใจตรงกันในระดับสากล เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายในธุรกิจนั้นสามารถ
ทำธุรกรรม แลกเปลี่ยน หรือ ปรับปรุง ข้อมูลที่มีอยู่อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง ในเวลาเดียวกัน ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ โดยระบบ GDSN นั้น มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ Data pool
ซึ่งทำหน้าที่เก็บข้อมูลของสินค้าตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะมีอยู่ในแต่ละประเทศ โดยองค์กรสมาชิกของ GS1
จะเป็นผู้จัดตั้งและควบคุมดูแลการใช้งาน Data pool จากทุกประเทศจะเชื่อมโยงเข้าสู่ Global Registry ซึ่ง
เป็นศูนย์รวม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจติดต่อข้อมูลของสินค้าที่ต้องการใน Data pool ต่างๆได้ทั่วโลก
สำหรับการจัดตั้ง Data pool ขึ้นในประเทศไทยนั้น ทางสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) จะเป็นผู้
จัดตั้งและควบคุมดูแลทั้งหมด ผู้วิจัยจะศึกษาข้อมูลรายละเอียดเชิงเทคนิคทั้งหมดในการสร้างระบบ Data
pool ไม่ว่าจะเป็น ระบบซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินถึง
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งระบบ