กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การศึกษาศักยภาพของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าไทย

495

การศึกษาศักยภาพของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าไทย

ชุมพล มณฑาทิพย์กุล, ช่อทิพย์ ลือไชยวุฒิ
>>Download ebook<<

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพและความพร้อมของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าไทยใน

การประสานความร่วมมือกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน โดยเครื่องมือวิจัยที่ใช้คือแบบสอบถามและ

การสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการสำรวจพบว่าศักยภาพความพร้อมในการประสานความร่วมมือของผู้ประกอบการ

ขนส่งสินค้าไทยอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีปัจจัยที่สามารถจัดเรียงลำดับได้คือ ความเชื่อถือไว้ใจ เทคโนโลยี

วัฒนธรรมองค์กร และการให้การสนับสนุนจากผู้บริหาร ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัยในเชิงลึก

พบว่าปัจจัยด้านความเชื่อถือไว้ใจนั้นมีความพร้อมในการเก็บรักษาความลับข้อมูลการค้าของคู่ค้าสูงสุด

ปัจจัยด้านเทคโนโลยีมีความพร้อมในการพัฒนาเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับคู่ค้าสูงสุด ปัจจัยด้านวัฒนธรรม

องค์กรมีความพร้อมเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรสูงสุด และปัจจัยด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร

มีความพร้อมในการลงทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างความร่วมมือกันกับคู่ค้าสูงสุด รวมทั้งสามารถสรุปได้ว่าการ

ประสานความร่วมมือกันในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้านั้น จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความเชื่อถือไว้ใจกันเป็น

สำคัญ และต้องมีการริเริ่มการทำงานร่วมกันเพื่อศึกษาหาวิธีการที่จะประสานกันและเพื่อพัฒนาระดับ

ความสัมพันธ์ ก่อนที่จะพัฒนากันเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่กว้างขวางได้ รวมถึงการศึกษาขั้นตอนในการ

คัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาประสานความร่วมมือกันในกลุ่มได้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ง

และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้