กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การศึกษาวิสัยทัศน์ ความรู้ และความต้องการในการพัฒนาทักษะ ทางโลจิสติกส์ในผู้ประกอบการภาคการผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม

559

การศึกษาวิสัยทัศน์ ความรู้ และความต้องการในการพัฒนาทักษะ ทางโลจิสติกส์ในผู้ประกอบการภาคการผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม

รุธิร์ พนมยงค์ และ นุจรี สุพัฒน์
>>Download ebook<<

ถึงแม้คำว่าโลจิสติกส์และโซ่อุปทานจะเป็นคำที่กล่าวถึงกันมากในกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมใน
ปัจจุบัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ประกอบการฯ จะมีความรู้และความเข้าใจในงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานพอที่จะนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การศึกษาถึงวิสัยทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจ
และความคาดหวังที่มีต่องานและผลจากการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ จะช่วยให้เข้าใจถึง
จุดอ่อนและจุดแข็งที่อาจนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการได้ถูกต้องตามสภาพการณ์ที่แท้จริง
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิเคราะห์ความต้องการ (Need Analysis) ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และ วิสัยทัศน์
ทางด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจากภาคการผลิต โดยแบ่งการดำเนิน
การศึกษาเป็นสองขั้นตอน ขั้นแรกเพื่อหาข้อมูลเบื้องต้น (Exploratory Research) จากการศึกษาทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพร้อมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้แทนจากสภาวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องจำนวน 8 รายเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นแบบสอบถามเพื่อสำรวจความต้องการด้านโลจิสติกส์
ของผู้ประกอบการ ขั้นที่สองเป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการจำนวน 155 ราย จาก 8
กลุ่มอุตสาหกรรม ผลพบว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องมีการพัฒนาเป็นอันดับแรกคือวิสัยทัศน์และมุมมองที่
เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยผู้ประกอบการหรือผู้บริหารองค์กรควรจะตระหนักถึงความสำคัญ
ของงานโลจิสติกส์ มีความรู้ ความเข้าใจในขอบเขตของงานโลจิสติกส์ สามารถวางแผนงานโลจิสติกส์ของ
องค์กรอย่างเป็นระบบ สำหรับผู้บริหารหน่วยงานโลจิสติกส์นั้นการพัฒนาทักษะทางโลจิสติกส์เฉพาะด้านตาม
ลักษณะงานที่รับผิดชอบอาจยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของงานโลจิสติกส์ในภาพรวม แต่ควร
จะได้รับการพัฒนาวิสัยทัศน์ และมีการปรับมุมมองเพื่อให้เข้าใจในระบบโลจิสติกส์ของทั้งองค์กร และสามารถ
วางแผนการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องและประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ