กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การศึกษาปัจจัยในการเลือกสถานที่เรียนหลักสูตรโลจิสติกส์ในประเทศไทย

451

การศึกษาปัจจัยในการเลือกสถานที่เรียนหลักสูตรโลจิสติกส์ในประเทศไทย

วรพจน์ มีถม,สิริรักษ์ ภู่ริยะพันธ์
>>Download ebook<<

การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาว่าปัจจัยในการเลือกเรียนหลักสูตรโลจิสติกส์ของนักศึกษาในประเทศไทยมี
อะไรบ้าง และให้ความสำคัญแต่ละปัจจัยอย่างไร การศึกษาโดยการสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนโลจิสติกส์ใน
หลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ปัจจัยในการเลือกที่เรียนประกอบด้วย 7 หมวดปัจจัย คือ
1) ด้านทำเลที่ตั้ง 2) ด้านศักยภาพของมหาวิทยาลัย 3) ด้านศักยภาพของอาจารย์ 4) ด้านการรับเข้าศึกษา
ง่าย 5) หมวดการแนะนำจากผู้อื่น 6) หมวดปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย และ 7) หมวดปัจจัยด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก และได้นำปัจจัยที่ได้ไปสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อหาน้ำหนักความสำคัญของแต่ละหมวดปัจจัย โดยการ
เปรียบเทียบปัจจัยเป็นคู่ๆ ตามแนวทางของกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process,
AHP) จากการศึกษาพบว่า กลุ่มนักศึกษาที่ถูกสัมภาษณ์ให้ความสำคัญกับหมวดปัจจัยในการตัดสินใจในการ
เลือกเรียนหลักสูตรโลจิสติกส์ระดับปริญญาตรีตามลำดับดังนี้ คือ หมวดปัจจัยด้านศักยภาพของมหาวิทยาลัย
ที่ร้อยละ 26.60 หมวดปัจจัยด้านศักยภาพของอาจารย์ที่ร้อยละ 23.39 หมวดปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายที่ร้อยละ
14.65 หมวดปัจจัยด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ร้อยละ 10.52 ปัจจัยด้านการรับเข้าศึกษาง่ายที่ร้อยละ 9.77
หมวดการแนะนำจากผู้อื่นที่ร้อยละ 8.63 และหมวดด้านทำเลที่ตั้งที่ร้อยละ 6.67 จึงสรุปได้ว่าไม่ว่าหลักสูตร
นั้นอยู่ที่ไหน หากมหาวิทยาลัยมีศักยภาพมีชื่อเสียงและอาจารย์มีศักยภาพก็มาเรียน ค่าใช้จ่ายสมเหตุสมผล
สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยไม่ต้องหรูหรา การแนะนำจากบุคคลอื่นๆ ไม่ค่อยมีผลต่อการตัดสินใจ
นักศึกษาหาข้อมูลและตัดสินใจเองจากสิ่งที่พบเห็นด้วยตัวเอง