กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาค

525

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาค

ธงชัย อัศสานึก และ ธราธร กูลภัทรนิรันดร์
>>Download ebook<<

ในภาวะที่เศรษฐกิจภายในประเทศชะลอการเติบโต หรือถดถอยนั้น องค์กรธุรกิจต่างๆ ส่วนใหญ่จะ
ลดกำลังการผลิตหรือชะลอการลงทุน ส่งผลให้บางกิจการต้องปลดคนงานออก รวมทั้งแรงงานใหม่ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน เช่น นักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษามีโอกาสว่างงานมากขึ้น หนทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการ
เพิ่มงานมากขึ้นคือการเสาะหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ ในประเทศที่ยังมีอัตราการบริโภคสูงอยู่ ซึ่งอาจทำได้
โดยการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าในประเทศเหล่านั้น อย่างไรก็ตามในการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าในระดับ
ภูมิภาคนั้นมีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงอยู่หลายประการ รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นการรวบรวมและศึกษาจัดหมวดหมู่
ของปัจจัยที่ถูกใช้พิจารณาเลือกที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า จากเอกสารงานวิจัยต่างๆ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผล
ต่อการเลือกที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาค และนำมาวิเคราะห์จัดลำดับโครงสร้างของปัจจัยตาม
หลักการของ กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น ซึ่งผลจากงานวิจัยนี้จะนำไปทำการศึกษาต่อโดยการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและวิเคราะห์ผลโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น Analytical Hierarchy
Process (AHP)