กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การศึกษาความคุ้มทุนในการใช้พลังทางเลือก (CNG.) กับรถบรรทุกขนส่งโดย

436

การศึกษาความคุ้มทุนในการใช้พลังทางเลือก (CNG.) กับรถบรรทุกขนส่งโดย

สุภฤกษ์ ศรีสุข , พงษ์สิทธิ์ ศรีคิรินทร์ , เผ่าภัค ศิริสุข
>>Download ebook<<

บทความนี้นำเสนอผล การศึกษาถึงความคุ้มค่าในการดัดแปลง (Modify) เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้กับรถ

ขนส่งสินค้า (แบบพ่วง 2 ตอน) เพื่อใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV.) ของ บริษัท มาตรศรี ขนส่ง จำกัด ซึ่งได้ทำ

โครงการติดตั้งระบบก๊าซ NGV. กับรถบรรทุกรวมทั้งสิ้น 34 คัน ผลการใช้งานหลังติดตั้งจำนวน 20 คัน

พบว่าค่าใช้จ่ายด้วยเงินลงทุนเชื้อเพลิงจากเดิมใช้น้ำมันดีเซลลดลงได้ถึง 69.71% โดยมีระยะเวลาคืนทุน

ดังนั้นจึงได้ทำการศึกษาในรายละเอียดของต้นทุน ความคุ้มทุน ระยะคืนทุน ความสะดวกใช้ ปัญหาและ

อุปสรรค ต่างๆ ที่จะเข้ามามีผลกระทบต่อการใช้งานจริง รวมถึงแนวทางและโอกาสในการปรับเปลี่ยนมาใช้ทั้ง

ระบบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ประกอบการขนส่ง หรือบริษัทเอกชน ภาคราชการ ที่มี

รถบรรทุกขนส่งขนาดใหญ่ใช้ในหน่วยงานของตนเอง เพื่อลดต้นทุนค่าพลังงาน และลดต้นทุนการขนส่ง