กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การวิเคราะห์พฤติกรรมกรรมของผู้บริโภคต่อการเลือกใช้บัตรสมาร์ทเพิร์ส กรณีศึกษาร้านค้าเซเว่น อีเลฟเว่น

741

การวิเคราะห์พฤติกรรมกรรมของผู้บริโภคต่อการเลือกใช้บัตรสมาร์ทเพิร์ส กรณีศึกษาร้านค้าเซเว่น อีเลฟเว่น

ละออ โควาวิสารัช,พุชพันธ์ เหล่าจันทร์

>>Download ebook<<

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้สื่อกลางใน
การแลกเปลี่ยน (2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความต้องการถือเงินสด ของผู้บริโภค
จากการใช้บัตรสมาร์ทเพิร์ส จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัย
ในเขตจังหวัดนนทบุรี จำนวน 300 คน เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติไคสแควร์
ค่าที และทดสอบหาค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการ แอลเอสดี กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติไว้ที่
ระดับ .05 วิเคราะห์ค่าสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
จากผลการศึกษาพบว่า
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บัตรสมาร์ทเพิร์ส
2. พฤติกรรมการเลือกใช้บริการบัตรสมาร์ทเพิร์ส ของกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการร้านค้าเซเว่น อีเลฟ
เว่น เพราะมีความสะดวกเปิดบริการ 24 ชั่วโมง และมีความสนใจที่จะเลือกใช้บัตรสมาร์ทเพิร์สแทนการชำระ
เงินสด
3. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรสมาร์ทเพิร์ส ทั้งผู้ใช้และไม่ใช้บัตรสมาร์ทเพิร์ส กลุ่มตัวอย่างได้มี
ความคิดเห็นว่า ให้ร้านค้าเซเว่น อีเลฟเว่น มีบัตรสมาร์เพิร์ส มาใช้แทนชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด และเห็น
ด้วยกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้คือ ความปลอดภัยเนื่องจากไม่ต้องพกพาเงินสด ป้องกันปัญหาการทุจริตและการ
โจรกรรมเนื่องจากร้านค้ารับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตร “สมาร์ทเพิร์ส” การแลกของรางวัล และสะสม
โบนัสที่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย มีขั้นตอนในการจ่ายเงินที่รวดเร็วเพียงไม่กี่วินาที และลดเวลาในการ
รอเงินทอน การใช้บัตรทำให้มีความรู้สึกเป็นคนทันสมัย และทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น