กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การวิเคราะห์ต้นทุนขนส่งสินค้า กรณีศึกษา ศูนย์กระจายสินค้าบริษัท ดีเอชแอล เอ็กเซล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย)

1537

การวิเคราะห์ต้นทุนขนส่งสินค้า กรณีศึกษา ศูนย์กระจายสินค้าบริษัท ดีเอชแอล เอ็กเซล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย)

เตชินี บุญรัตน์, ระวิวรรณ จึงวัชกุล, สถาพร โอภาสานนท์, ประพันธ์ รุจิอาภา
>>Download ebook<<

การแข่งขันที่เกิดขึ้นรุนแรงของธุรกิจการขนส่งในปัจจุบัน ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายนำกลยุทธ์การ
ลดค่าขนส่งและการปรับปรุงการให้บริการมาใช้ โดยข้อมูลสำคัญที่ช่วยประกอบการตัดสินใจคือ ต้นทุนด้าน
การขนส่งที่สามารถจำแนกตามเส้นทางขนส่งไปยังลูกค้าปลายทางและต้นทุนการให้บริการซึ่งลูกค้าแต่ละราย
มีความแตกต่างกัน บริษัทโดยทั่วไปมักแสดงรายการค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนโดยแยกค่าใช้จ่ายตามประเภทของ
หน่วยงานภายในเท่านั้น ในกรณีเช่นนี้ การวิเคราะห์ต้นทุนขนส่งที่มักจะตามมาก็คือ การใช้วิธี “หารเฉลี่ย”
ด้วยการนำต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดมาหารด้วยจำนวนหน่วยที่ขนส่ง ซึ่งเป็นวิธีที่ให้ข้อมูลต้นทุนผิดเพี้ยน ถ้า
ระดับความผิดเพี้ยนนี้เกิดขึ้นมาก ก็จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถในการให้บริการและ
ความสามารถในการทำกำไรเช่นกัน จากการนำข้อมูลต้นทุนที่ได้ไปใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ การ
วางแผนการดำเนินการ และการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
สำหรับการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้การคิดต้นทุนตามฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing) มาประยุกต์ใช้
ในการคำนวณต้นทุนการขนส่งของบริษัท DHL Exel Supply Chain (Thailand) เพื่อเปรียบเทียบระหว่าง
ต้นทุนในการดำเนินการขนส่งเองกับต้นทุนในการใช้บริการขนส่งจากผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) รวมทั้ง
การนำข้อมูลต้นทุนฐานกิจกรรมมาพิจารณาเรื่องการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ คือ การลงทุนซื้อรถบรรทุกเพิ่ม
เพื่อก่อให้เกิดรายได้และประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นที่การนำระบบต้นทุนฐานกิจกรรมมา
ใช้วิเคราะห์ต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ การหาเกณฑ์ปันส่วนต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรูปแบบ
การคำนวณต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing) แล้วนำไปหาต้นทุนการขนส่งในแต่ละเที่ยวเพื่อ
เปรียบเทียบต้นทุนในการดำเนินการเองกับการจ้างผู้รับเหมาช่วง โดยกำหนดขอบเขตการศึกษากิจกรรม
ตั้งแต่เริ่มโหลดสินค้าขึ้นรถบรรทุกที่ศูนย์กระจายสินค้า อ.วังน้อย แล้วดำเนินการขนส่งสินค้าให้ลูกค้าที่สาขา
ของห้าง Big C จนกระทั่งวิ่งรถกลับมาที่ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย จากนั้นนำผลที่ได้มาพิจารณาเรื่องการ
ลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ ซึ่งพิจารณาในสถานการณ์ต่างๆว่า ก่อให้เกิดผลตอบแทนในการลงทุนแตกต่างกัน
อย่างไร