กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาด

415

การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาด

สนั่น เถาชารี, วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์, วสุ เชาว์พานนท์

>>Download ebook<<

ปัจจุบันการดำเนินกระบวนการทางธุรกิจ ในส่วนของการจัดซื้อ การผลิต การขาย และการบริหาร

สินค้าคงคลัง ของบริษัทกรณีศึกษาใช้วิธีการทำงานแบบแยกกันเป็นแผนกต่างๆ อันเนื่องมาจากบริษัท

กรณีศึกษาขาดความรู้ในเชิงเทคนิคของการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่เป็นแบบบูรณาการรวมงาน

หลักเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดความล่าช้าและความผิดพลาดสูง ซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่เพิ่มมูลค่าจาก

กระบวนงานเหล่านี้ คิดเป็นสัดส่วนโดยประมาณถึงร้อยละ 15 ของยอดขาย ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าขายสูงขึ้น

ความสามารถในการแข่งขันลดลง บริษัทกรณีศึกษาจึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องทำการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่ครอบคลุมด้านการจัดซื้อ การผลิต การขาย และการบริหาร

สินค้าคงคลัง โดยใช้หลักการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ (Enterprise Resource Planning (ERP)) ที่เป็น

แบบบูรณาการรวมงานหลักเข้าด้วยกัน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วย ซึ่งโปรแกรมทางด้าน

การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจที่ได้มีการประยุกต์ใช้กับบริษัทกรณีศึกษา คือโปรแกรม Tiny ERP ซึ่งเป็น

โปรแกรมแบบ Open source ที่สามารถทำการเชื่อมโยงกิจกรรมที่หลากหลายทางธุรกิจภายในองค์กรไว้

ภายใต้โปรแกรมเพียงหนึ่งเดียว และได้ทำการเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าขายไม่น้อยกว่า 40% ของมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด มาทดลองใช้ระบบ ERP ซึ่งผลจากการประยุกต์ใช้โปรแกรม Tiny ERP กับบริษัท

กรณีศึกษาดังกล่าว ทำให้ความล่าช้าและความผิดพลาดในกระบวนการทำงาน ต้นทุนสินค้าขายลดลง ขีด

ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทกรณีศึกษาเพิ่มสูงขึ้น