กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจและการจัดตารางการผลิตในโซ่อุปทาน

572

การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจและการจัดตารางการผลิตในโซ่อุปทาน

วีรพันธ์ แซ่ด่าน, เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์
>>Download ebook<<

อุตสาหกรรมเครื่องประดับทองแท้เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า จากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทำให้ขั้นตอนและเวลาของกิจกรรมใน

กระบวนการโซ่อุปทานแตกต่างกัน จากสภาพปัจจุบันพบว่าอุตสาหกรรมเครื่องประดับทองแท้มีเวลานำของ

การตอบสนองลูกค้ายาวและมีปัญหาในการส่งมอบล่าช้าซึ่งส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจาก

การกระบวนธุรกิจการผลิตประกอบด้วยชิ้นส่วนที่มีมูลค่าสูงจึงมีการติดตามงานเพื่อควบคุมปริมาณน้ำหนัก

ทองในระหว่างกระบวนการผลิต อย่างไรก็ตามพบว่าอุตสาหกรรมยังขาดแผนงานที่เป็นระบบและมีกิจกรรม

ของกระบวนการธุรกิจที่ทำให้เวลานำสูง ขาดการวางแผนการจัดตารางการผลิตที่เชื่อมโยงกันในโซ่อุปทาน

ภายในเพื่อตอบสนองลูกค้า บทความนี้นำเสนอการลดเวลานำในโซ่อุปทานด้วยวิธีการปรับปรุงกระบวนการ

ธุรกิจ (Business Process Improvement) และจัดตารางการผลิต (Scheduling) พร้อมทั้งนำเสนอแผนตาราง

การผลิตเพื่อใช้ในการติดตามและควบคุมงานในการส่งมอบให้กับลูกค้า โดยทำการศึกษากิจกรรมใน

กระบวนการธุรกิจตั้งแต่รับคำสั่งซื้อจนกระทั่งส่งมอบให้กับลูกค้า ด้วยการจัดทำผังกระบวนการธุรกิจและ

วิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ นำความต้องการของลูกค้ามาจัดตารางการผลิต โดยพัฒนาวิธีการจัด

ตารางการผลิตด้วยวิธีการแก้ปัญหาแบบหลายขั้นตอน (Multi-Phase Methodology) ในขั้นตอนแรกเป็นการ

แบ่งกลุ่มงาน (Allocation) จัดลำดับงานโดยการใช้กฎการจ่ายงาน (Dispatching Rule) ด้วยเกณฑ์กำหนดส่ง

(Early Due Date: EDD) ในแต่ละแผนก ขั้นตอนต่อมาเป็นการมอบหมายงาน (Assigning) โดยวิธีเชิง

พันธุกรรม (Genetic Algorithms) ประยุกต์ใช้เพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดของการจัดการตารางการผลิต จากการ

ปรับปรุงกระบวนการธุรกิจร่วมกับการจัดตารางการผลิตในโซ่อุปทานภายในทำให้ลดเวลานำในโซ่อุปทาน

ตอบสนองลูกค้า ส่งผลให้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องประดับทองแท้