กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดหาพัสดุโดยใช้แบบจำลองสถานการณ์ กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

859

การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดหาพัสดุโดยใช้แบบจำลองสถานการณ์ กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สรวิศ รัตนพิไชย, ธนัญญา วสุศรี
>>Download ebook<<

ปัจจุบันไฟฟ้ามีความสำคัญยิ่งและมีแนวโน้มความต้องการใช้งานที่มากขึ้นด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จึงต้องเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นความต้องการพัสดุอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง
ระบบสายส่ง และระบบจำหน่ายไฟฟ้าก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ปัญหาสำคัญที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำลัง
ประสบอยู่คือระยะเวลาการจัดซื้อจัดหาที่ยาวนานทำให้พัสดุคงคลังมีมูลค่าสูง งานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษา
กระบวนการจัดซื้อจัดหาพัสดุโดยการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) และใช้เทคนิคการ
สร้างแบบจำลองสถานการณ์ (Simulation) ด้วยโปรแกรม ARENA เป็นเครื่องมือในการหาแนวทางปรับปรุง
กระบวนการจัดซื้อจัดหาเพื่อลดระยะเวลาดำเนินการ โดยใช้แนวคิดการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ (Business
Process Reengineering) เพื่อออกแบบกระบวนการจัดซื้อจัดหาใหม่ และแนวคิดการนำสัญญาซื้อขายระยะ
ยาวมาใช้ในการลดระยะเวลาจัดซื้อจัดหา แล้ววัดประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซื้อจัดหาตามหลักการของ
แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปาน (SCOR model) จากผลการวิจัยพบว่า ถ้าปรับปรุงกระบวนการ
จัดซื้อจัดหาในช่วงคัดเลือกผู้ขายและช่วงการตรวจรับพัสดุ โดยใช้การรับขึ้นทะเบียนผู้ขาย/ผู้รับจ้างและ
ผลิตภัณฑ์ (Vendor Lists) การทำงานคู่ขนาน และการลดขั้นตอนการจัดซื้อจัดหาลง จะสามารถลดระยะเวลา
ดำเนินการจัดซื้อจัดหารวมลงได้สูงสุดถึง 24.49% และการนำสัญญาระยะยาวมาใช้จะสามารถลดระยะเวลา
ดำเนินการจัดซื้อจัดหารวมได้สูงสุด 74.92% ซึ่งจะทำให้มูลค่าพัสดุคงคลังลดลงได้สูงสุด 58.06%