กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์ของหัตถอุตสาหกรรมไทย

638

ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์ของหัตถอุตสาหกรรมไทย

ชนม์เจริญ แสวงรัตน์, ผศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง,ผศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง
>> Download ebook <<

โครงการวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการหาปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์ของหัตถอุตสาหกรรมไทย
เพื่อให้ได้ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนด้านโลจิสติกส์รวมทั้งปัญหา และอุปสรรค ในการพัฒนาความสามารถด้าน
ต้นทุนโลจิสติกส์ของหัตถอุตสาหกรรมไทย โดยกำหนดกลุ่มประชากรที่ใช้เป็นฐานข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่าง
องค์กรผู้ผลิตสินค้าหัตถอุตสาหกรรมจากบัญชีสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ 4-5 ดาว ปี
2547 ที่เป็นหัตถอุตสาหกรรม ของคณะกรรมการอำนวยการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ
(กอ.นตผ) ในเขตจังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ในการกำหนดประเด็นในการเก็บข้อมูลนั้น ได้มีการแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้านด้วยกันคือ 1) ด้านข้อมูลทั่วไปขององค์กร 2) ด้านปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์ 3) ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ 4) ด้านปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะ จากนั้นจึงได้ออก
เก็บข้อมูลจากองค์กรผู้ผลิตสินค้าหัตถอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ขั้นตอนต่อไปได้นำ
ข้อมูลที่ได้มาทำการประมวลผลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Window (Version 12) โดยใช้
เครื่องมือสถิติ 2 แบบคือสถิติแบบพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย
(Simple Correlation Analysis) ผลจากการศึกษาทำให้สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์ของ
หัตถอุตสาหกรรมไทยนั้นประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยด้านการจัดเก็บวัตถุดิบ ปัจจัยด้านการส่งมอบ
สินค้า และปัจจัยด้านการกระจายสินค้า นอกจากนี้ยังพบว่าองค์กรผู้ผลิตสินค้าหัตถอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ยังไม่
ตระหนักถึงความสำคัญของต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ซึ่งถ้าได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์แล้ว
จะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรผู้ผลิตสินค้าหัตถอุตสาหกรรม อยู่ในรูปแบบของการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ที่
เหมาะสม อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารองค์กรต่อไป