กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: นักศึกษาได้อะไรจากการศึกษาดูงานนอกสถานที่

563

นักศึกษาได้อะไรจากการศึกษาดูงานนอกสถานที่

ดร.ชลิศา รัตรสาร
>> Download ebook <<

เมื่อการค้าระหว่างประเทสเจริญรุดหน้า จากการที่ประเทศไทยเปิดรับนโยบายเสรีทางการค้า (Trade Liberalism) กับต่างประเทศ ตามแนวทาง การส่งออกสร้างความจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Export – led Growth) ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงคมแห่งชาติ ที่กำหนดให้นโยบายการส่งเสริมการส่งออก (Export Promotion) เป็นหนึ่งในหลายๆ วิธีการที่สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นับจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 – 5 เป็นต้นมา Eastern Seaboard มีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ในระดับ 14 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ทั้งๆ ที่นโยบายการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานที่มีให้กับแนวชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกยังไม่ได้รับการพัฒนา เมื่อเป็นเช่นนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจจึงกำหนดให้ท่าเทียบเรือชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศได้รับการส่งเสรมให้มีศักยภาพในการเติบโตมากยิ่งขึ้น
การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ จึงมีการกำหนดให้นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง    ไร่ และมาบตาพุด  ไร่ เป็นพื้นที่อตสหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งพบว่าในเวลาต่อมา นิคมอตสาหกรรมทั้ง 2 แห่ง ขยายพื้นที่การผลิตออกไปอีกเป็น     ไร่ พร้อมๆ กับการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งได้ส่งเสริมการขนส่งสินค้าออกสู่ทิศตะวันออกของประเทศ เพื่อรองรับผลผลิตจากระบบอุตสาหกรรม