กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าด้วยระบบ Radio Frequency Identification : RFID ของบริษัท เอ จำกัด

1470

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าด้วยระบบ Radio Frequency Identification : RFID ของบริษัท เอ จำกัด

จารุนันท์ ธรานนท์, อังกูร ลาภธเนศ
>> Download ebook <<

ในสภาวะปัจจุบันผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกที่มีอยู่ในท้องตลาดมีการแข่งขันในหลายรูปแบบ ทั้งด้านราคา
คุณภาพ แต่เนื่องจากเม็ดพลาสติกเป็นสินค้าที่มีลักษณะที่ทดแทนกันได้ ดังนั้นสภาวะการแข่งขันด้านราคาจึงไม่
ต่างกันมากนัก เพราะฉะนั้นการแข่งขันภายใต้สภาวะตลาดลักษณะนี้ผู้ผลิตจึงจำเป็นจะต้องกลับมาพิจารณาถึง
ต้นทุนสินค้า คลังสินค้าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต้นทุน การเก็บสินค้าคงคลังมีทั้งผลดีและผลเสีย ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับแต่ละบริษัทที่จะบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ทางผู้วิจัย จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของ จากการที่
คลังสินค้าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเลือกวิจัย “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าด้วย
ระบบ RFID ของบริษัท เอ จำกัด” เพื่อทำการค้นหาปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
และสังคมโดยรวม ด้วยการทำงานที่เร่งรีบและขั้นตอนการทำงานแบบ Manual ส่งผลให้เกิดแนวโน้มการจ่ายสินค้า
ผิดสูงขึ้น เนื่องจาก Human Error และสินค้าแตกเสียหายสูงขึ้นจากการดำเนินงานแบบ Double Handling ทั้งนี้
ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานและต้นทุนสินค้าสูงขึ้น ในปี 2005 จากการศึกษาพบว่าแนวโน้มสินค้า
แตกเสียหายเพิ่มขึ้น ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงทำการศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะนำเทคโนโลยี RFID เข้ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าของบริษัท โดยการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคและทางการเงิน ผลจากการศึกษาพบว่า เงิน
ลงทุนเบื้องต้นอยู่ที่ 1,810,000 บาท โดยในระยะเริ่มต้นจะทำการติด RFID tag ที่ Pallet ซึ่งการลงทุนเริ่มต้นในครั้ง
นี้จะสามารถประหยัดต้นทุนได้ถึง 791,285 บาท ในปี 2010 มีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 2 ปี 11 เดือน และมีอัตรา
ผลตอบแทนของการลงทุน (ROI) เท่ากับ 43.71% ในปี 2010