กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจในอุตสาหกรรมกุ้งขาวในประเทศไทย

631

การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจในอุตสาหกรรมกุ้งขาวในประเทศไทย

นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์,วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์
>> Download ebook <<

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะออกแบบและปรับปรุงการจัดการโช่อุปทานของอุตสาหกรรมกุ้งขาวใน
ประเทศไทยโดยใช้เครื่องมือ IDEF 0 (Integration Definition for Function Modeling) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้
เขียนตัวแบบของกระบวนการทางธุรกิจ ที่แสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจและการไหลเชื่อมโยงของข้อมูล
ความสัมพันธ์ของการทำงานในแต่ละกิจกรรมทั้งหมดที่มี ทรัพยากรที่ใช้และปัจจัยที่กำกับในแต่ละกระบวนการ
ในโซ่อุปทาน จากการศึกษาพบว่าปัญหาหนึ่งที่สำคัญในอุตสาหกรรมกุ้งขาวคือราคากุ้งที่มีการแกว่งตัวสูง กุ้งมี
ราคาตกต่ำ สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากการผลิตของเกษตรกรเป็นการผลิตแบบกระจัดกระจาย ขาดการวางแผน
ไม่มีการรวมกลุ่มกัน ซึ่งรูปแบบการผลิตที่ต่างคนต่างทำจะก่อให้เกิดข้อเสียเปรียบทางการค้า และไม่สามารถ
เข้าถึงผู้ซื้อโดยตรง ไม่มีอำนาจต่อรองในด้านราคา ดังนั้นในงานวิจัยนี้ได้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจใหม่โดยใช้รูปแบบรวมกลุ่มกันผลิต ซึ่งการรวมกลุ่มกันนั้นจะต้องมีบุคลากรที่ต้องทำ
หน้าที่บริหารจัดการองค์กร มีการปรับรูปแบบของกิจกรรมในการผลิตจากเดิมเป็นกิจกรรมที่กระทำภายในแต่
ละฟาร์มให้เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้องค์กร หรือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง(บ่อดิน) นอกจากนั้นงานวิจัยนี้
ยังได้อภิปรายถึงประโยชน์ที่แต่ละฝ่ายจะได้รับจากการร่วมกลุ่มการผลิตด้วย