กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การศึกษาระบบโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกยางพาราและผลไม้จากไทยไปจีน

905

การศึกษาระบบโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกยางพาราและผลไม้จากไทยไปจีน

เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์ ธนัญญา วสุศรี
>> Download ebook <<

ประเทศไทยได้ดำเนินการเจรจาเพื่อจัดทำข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) กับ
ประเทศต่างๆ เพื่อเป็นการขยายการค้าสู่ประเทศใกล้เคียงและประเทศคู่ค้าใหม่ที่มีศักยภาพในภูมิภาคอื่นๆ ทั่ว
โลก ล่าสุด ผู้นำจีนและผู้นำอาเซียน (ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของอาเซียน) ได้ลงนามใน “ความตกลงการค้า
สินค้า ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและจีน” หรือที่เรียกกันในนาม
“เอฟทีเออาเซียน-จีน” ทั้งนี้รายการกลุ่มสินค้าที่ผู้ประกอบการไทยค่อนข้างพร้อมสำหรับการเปิดเสรีกับจีน
ภายใต้กรอบเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน ได้แก่ กลุ่มยางพารา กลุ่มปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติก กลุ่มเยื่อและ
กระดาษ กลุ่มอาหาร ผักและผลไม้บางชนิด และกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น ผลกระทบแก่ไทยที่คาด
ว่าจะตามมาจากการเปิดการค้าเสรีอาเซียน-จีนนี้ คือการค้าขายระหว่างไทยและจีนจะเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดี
ไทยควรมีการศึกษาการจัดการและโครงสร้างระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับโอกาสทางการค้าที่จะเพิ่มขึ้นนี้ด้วย
บทความนี้นำเสนอการศึกษาการจัดการและโครงสร้างโลจิสติกส์ในโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก
ยางพาราและผลไม้ของไทยไปยังจีน ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การแปรรูปและ/หรือการบรรจุสินค้า จนกระทั่ง
ลำเลียงขนส่งไปถึงท่าเรือส่งออก การศึกษานี้ไม่รวมระบบโลจิสติกส์ของการค้าผ่านแดน (Border Trade) โดยใช้
ยางพาราและผลไม้เป็นกรณีศึกษา เพื่อแสดงโครงสร้างระบบโลจิสติกส์ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
โดยเริ่มจากสวน ผ่านเส้นทางการไหลภายในประเทศไทย ประตูทางออกจากไทย ถึงประตูทางเข้าของจีน และ
ได้แสดงกิจกรรมโลจิสติกส์ รูปแบบการขนส่งของสินค้าทั้งสองในเส้นทางการขนส่งที่เป็นอยู่ และประเด็น
สำคัญๆ ในเชิงโลจิสติกส์