กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การปรับปรุงการบริหารจัดการชิ้นส่วนในกระบวนการผลิตตลับลูกปืนรถยนต์

589

การปรับปรุงการบริหารจัดการชิ้นส่วนในกระบวนการผลิตตลับลูกปืนรถยนต์

ประสิทธิ์ ไกรลมสม เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์ และ สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ
>> Download ebook <<

การปรับปรุงการบริหารจัดการชิ้นส่วนการผลิตตั้งแต่เริ่มผลิต ระหว่างผลิตและผลิตเสร็จ ของ
อุตสาหกรรมการผลิตตลับลูกปืนรถยนต์เป็นการจัดการสินค้าคงคลังที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการการ
ผลิตในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตตลับลูกปืนรถยนต์เป็นส่วน
อุตสาหกรรมที่ส่งผลิตภัณฑ์ให้กับอุตสาหกรรมประกอบยานยนต์ การมีสินค้าคงคลังระหว่างกระบวนการผลิต
สูงย่อมส่งผลกระทบต่อพื้นที่การจัดเก็บ และต้นทุนการผลิตรถยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นการปรับปรุงการบริหาร
จัดการชิ้นส่วนการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตตลับลูกปืนรถยนต์จึงเป็นการปรับปรุงส่วนภายในองค์กรของโซ่
อุปทานในอุตสาหกรรมประกอบยานยนต์ซึ่งมีความสำคัญ บทความนี้นำเสนอการปรับปรุงการบริหารจัดการ
สินค้าคงคลังโดยมุ่งเน้นการจัดการชิ้นส่วนในกระบวนการผลิตตลับลูกปืนรถยนต์ โดยการปรับปรุงการวาง
แผนการผลิตให้มีการเชื่อมโยงของกิจกรรมสินค้าคงคลังกับความต้องการและการผลิตในกระบวนการธุรกิจของ
โซ่อุปทานการผลิตตลับลูกปืนรถยนต์ โดยได้ประยุกต์แนวคิดของการผลัก(Push)และดึง(Pull)ในโซ่อุปทาน
ภายใน ด้วยการเชื่อมโยงกระบวนการธุรกิจของความต้องการลูกค้า สินค้าคงคลังและการผลิตเข้าด้วยกัน
โดยกรณีศึกษาแสดงถึงการวิเคราะห์กระบวนการผลิตตลับลูกปืนรถยนต์ซึ่งประกอบด้วย 3 กระบวนการคือ
กระบวนการอบ กระบวนการเจียระไน และกระบวนการประกอบตลับลูกปืนรถยนต์ จากการประยุกต์กับ
ข้อมูลพบว่า สามารถลดปริมาณสินค้าคงคลังระหว่างกระบวนการอบและกระบวนการเจียระไนจากร้อยละ 18.2
เป็น 5.6 และลดปริมาณสินค้าคงคลังระหว่างกระบวนการเจียระไนและกระบวนการประกอบจากร้อยละ 42.6
เป็น 10