กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การประยุกต์ใช้แนวคิด Lean กับ Agile ในศูนย์กระจายสินค้า ในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย

784

การประยุกต์ใช้แนวคิด Lean กับ Agile ในศูนย์กระจายสินค้า ในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย

ศุภฤกษ์ คงทรัพย์ และ ธนัญญา วสุศรี
>> Download book <<

การศึกษานี้เป็นการนำแนวคิด Lean และแนวคิด Agile มาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมของศูนย์กระจาย
สินค้าในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ เพื่อลดระดับสินค้าคงคลังและระยะเวลาที่สินค้าอยู่ภายในศูนย์กระจาย
สินค้า โดยใช้กรณีศึกษาของสินค้าที่ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และใช้เครื่องมือ
Value Stream Mapping ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นนำกลยุทธ์ของแนวคิด Lean และ Agile อย่าง
ละหนึ่งกลยุทธ์มาใช้ร่วมกัน ได้แก่การใช้เทคนิคการวางผังคลังสินค้าแบบ Fast moving closest to the door
และเทคนิค Group Technology (GT) ตามลำดับเพื่อทดลองแก้ไขปัญหาและทดสอบผลการทดลองด้วย
โปรแกรมจำลองสถานการณ์ Arena เวอร์ชั่น 9.0 จากผลการศึกษาพบว่าหลังจากประยุกต์ใช้แนวคิด Lean
สามารถที่จะลดระยะเวลาการทำงานในศูนย์กระจายสินค้าได้เท่ากับ 13 วินาทีต่อรถยนต์ 1 คัน และหลังจาก
ประยุกต์ใช้แนวคิด Agile สามารถลดระดับสินค้าคงคลังลงจาก 70.0564 คันต่อวัน เหลือ 34.2763 คันต่อวัน
หรือลดลง 51.07% และทำให้ระยะเวลาการรอคอยในพื้นที่เก็บสินค้าลดลงจาก 7.3365 ชั่วโมง เหลือ 3.6361
ชั่วโมง หรือลดลง 50.44% วิธีการและผลการศึกษาที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพของการ
กระจายสินค้า และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทผลิตรถยนต์ต่อไป
คำสำคัญ : แนวคิด Agile / แนวคิด Lean / Fast moving closest to the door / Group Technology