กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การจัดเส้นทางเดินรถโฟล์คลิฟท์ภายในโรงงานผลิตขดลวดและสายเคเบิล

945

การจัดเส้นทางเดินรถโฟล์คลิฟท์ภายในโรงงานผลิตขดลวดและสายเคเบิล

ณกร อินทร์พยุง พรณภา ทาที
>> Download ebook <<

This paper addresses the method and procedure of forklift routing in the wire and cable
plant by using constructive method subject to the dynamic time windows and mixed fleet constraints.
The objective is to minimize the total travel distance of forklift. The development to the Forklift
routing system is divided into three tasks: the correction data of material handling of the factory, the
development of saving method for Forklift routing, and the verification of dynamic time windows and
mixed fleet constrains. The results have shown that the proposed forklift routing system can reduce
17.5 percent of the travel distance, approximately showing 12,300 Baht saved monthly.